A�Caritas Jug qA� prej vitit 1992-1993 ofron kujdes shA�ndetA�sor parA�sor nA�pA�rmjet rrjetit tA� ambulancave A�(11 tA� tilla) tA� lokalizuara nA� zona tA� ndryshme tA� ShqipA�risA� se Jugut. Nga ky shA�rbim pA�rfitojnA� A�do vit rreth shumA� persona. A�Caritas Jug vlerA�son rolin e padiskutueshA�m tA� misionarA�ve dhe vullnetarA�ve laikA� nA� mbarA�vajtjen e shA�rbimeve nA� kA�to qendra, duke i kthyer ato shpesh nA� qendra tA� specializuara pA�r mjekime dhe trajtime specifike (pA�rmendim kA�tu trajtimin e plagA�ve nga djegie tA� gradA�ve tA� ndryshme nA� qendrat shA�ndetA�sore tA� lokalizuara nA�: Elbasan, Gramsh, Lumas, Mollas, Lushnje, UznovA�, Fier, Plug, SarandA�, Orikum, VlorA�, A�A�etj).

A�do qendA�r A�shtA� nA� funksion tA� tA� gjithA� qytetarA�ve pa dallim feje, etnie, moshe apo gjinie dhe pA�r mA� tepA�r A�do shA�rbimi A�ofrohet falas.

Llojet e shA�rbimeve qA� ofrohen janA�:

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Vizita mjekA�sore nga mjekA� specialist vendas dhe tA� huaj;

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Kujdes shA�ndetA�sor nA� banesA�;

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Mjekim i specializuar;

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Kujdes shA�ndetA�sor multidisiplinar pA�r personat me aftA�si ndryshe;

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� ShA�rbime tA� fizioterapisA�; (nA� disa vende)

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Kurse formimi pA�r punonjA�sit e shA�ndetA�sisA�;

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Edukim shA�ndetA�sor nA� komunitet;

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� ShpA�rndarje medikamentesh, materialesh mjekA�sore dhe pajisjesh mjekA�sore qendrave shA�ndetA�sore dhe spitaleve, kur ka patur mundA�si;

A�

NA� kuadA�r tA� kA�tij programi dhe nA� mbA�shtetje tA� grupeve vunerabA�l, A�Caritas ShqiptarA� edhe ne Jug tA� ShqipA�risA� ofron nA� disa zonaA� kujdes paliativ nA� banesA� pA�r persona tA� diagnostikuar me sA�mundje terminale apo kronike invalidante nA�pA�rmjet njA� ekipi multidisiplinar tA� pA�rbA�rA� nga mjeku, 2 infermiere dhe asistentja shpirtA�rore.

Projekti A�shtA� i shtrirA� nA� tre zona tA� ShqipA�risA�: LezhA�, RrA�shen dhe Elbasan dhe asiston afA�rsishtA�100 persona me sA�mundje terminale.

QA�llimi i kA�tij shA�rbimi A�shtA� lehtA�simi i dhimbjeve dhe shoqA�rimi i pacientA�ve terminal drejt njA� vdekje dinjitoze.

Ekipi multidisplinar qA� ndjek pacientA�t A�shtA� i kualifikuar, ofron kujdes mjekA�sor dhe mbA�shtetje shpirtA�rore nA� banesA� pA�r pacientin dhe familjarA�t e tij.

KA�rkesat janA� tA� shumta, por mbA�shteten ato familje qA� janA� nA� kushte mA� tA� vA�shtira ekonomike, projekti u vjen nA� ndihmA� atyre duke mbuluar shpenzimet pA�r medikamente dhe materiale mjekA�sore tA� cilat kanA� njA� kosto tA� lartA� dhe tA� papA�rballueshme.

Deri mA� tani, Caritas-i Shqiptar A�shtA� i vetmi qA� ofron kA�tA� shA�rbim vangardA� dhe tA� specializuar nA� rrethet e lartpA�rmendura.