Ne kuader te projektitA� a�?Mbeshtetja e organizatave te shoqerise civile ne fuqizimin e aftesive teknike, perfshirjen e peronave me aftesi te kufizuar dhe standartet e Europes Juglindorea�?A� i cili synon permiresimin e aftesive e OSHC in Evropen Juglindore ne menaxhimin e proceseve te perfshirjes dhe ne promovimin e politikave te perfshirjes sociale A�, eshte zhvilluar sot, ne date 16/05/2016, ne Spitalin Psikiatrik a�?Sadik Dincia�? A�Elbasan, A�nje vizite njohese me funksionimin e sistemit te aftesise se kufizuar e mendore ne vendin tone. Te pranishem ne takim kane qene perfaqesues te A�Caritas ItalianA� , Caritas Shqiptar dhe A�Caritas Jugu I Shqiperise.

foto 3 foto 2

foto 1 foto 4

 

 

 

Observatori i varfA�risA� dhe burimeve, a�?a��Me sytA� e fA�mijA�vea��a��

Observatori i varfA�risA� dhe burimve a�?a�� Me sytA� e fA�mijA�vea��a�� kA�rkon tA� jetA� njA� pA�rpjekje e pA�rbashkA�t ndA�rmjet disa aktorA�ve qA� operojnA� nA� fushA�n e BamirA�sisA�, pA�r tA� njohur dhe evidentuar situata varfA�rie nA� zonA�n e AdministratA�s Apostolike tA� Jugut e marrA� nA� studim. NjA� nga treguesit kryesore tA� mirA�qA�nies sA� njA� vendi nA� fakt, janA� kushtet e jetA�s sA� fA�mijA�ve.

PA�r kA�tA� arsye pA�r tA� filluar observatorin janA�A� marrA� nA� studim kushtet e jetA�sA�s sA� fA�mijA�ve tA� qendrave ditore tA� cilA�ve iu A�shtA� dhA�nA� jetA� nA� kA�to zona. Studimi, nuk A�shtA� thjesht njA� qA�llim nA� vetvete, por A�shtA� njA� tentativA� pA�r tA� gjetur alternativa e zgjidhje tA� mundshme pA�r zbutjen e problemit. QA� kyA� studim tA� ishte sa mA� i plotA� e mA� i vlefshA�m, nA� brendA�si tA� tij janA� marrA� nA� konsideratA� dhe janA� trajtuar disa aspekte tA� rA�ndA�sishme, plotA�suese tA� kuadrit tA� pA�rgjithshA�m tA� tij. KA�shtu:

NA� kapitullin I, A�shtA� pA�rshkruar njA� pjesA� e mirA� e konteksit historik qA� ka kaluar vendi i Shqiponjave, ShqipA�ria gjatA� shekujve, me njA� sy tA� veA�antA� ndaj lindjes, zhvillimit tA� krishtA�rimit, shkaqeve qA� A�uan nA� kthimin e shumA� shqiptarA�ve nA� myslimane, mbrojtjes sA� besimit katolik edhe pas persekutimit mizor tA� komunizmit etj…PA�rshkrimi A�shtA� i shoqA�ruar edhe me pasqyrimin e situatA�s ekonomike sA� ShqipA�risA� nA� secilA�n etapA�.

Po nA� kA�tA� kapitull, jepet njA� pasqyrA� pA�rmbledhA�se e situatA�s sA� sotme tA� kishA�s nA� ShqipA�rinA� e Jugut, me tA� dhA�na mbi numrin e tA� pagA�zuarve dhe tA� pranisA� sA� misioneve katolike operuese nA� pikat pA�rkatA�se tA� shpA�rndara nA� kA�tA� territor.

Kryerja e Observatorit tA� VarfA�risA� dhe Burimeve A�shtA� pA�r ShqipA�rinA� njA� pA�rvojA� relativisht e re, por mjaft e rA�ndA�sishme. PA�r kA�tA� qA�llim nA� kA�tA� kapitull, A�shtA� shpjeguar A�farA� A�shtA� njA� Observator varfA�rie, rA�ndA�sia e kryerjes sA� studimeve tA� tilla si njA� pikA�nisje pA�r punA�n e CaritasA� pA�r ndihmA�n ndaj tA� varfA�rve, tA� shoqA�ruara kA�to me tA� dhA�na tA� pA�rftuara nga studime tA� mA�parshme mbi situatA�n e varfA�risA� nA� ShqipA�ri.

NA� kapitullin e dytA� hyjmA� nA� zemA�r tA� studimit. KA�tu gjejmA� tA� shpjeguar pyetA�sorin e aplikuar tek fA�mijA�t, prindA�rit, drejtuesit dhe mA�suesitA� e shkollave dhe rezultatet pA�rkatA�se, tA� pasqyruar nA� tabela. E gjithA� kjo pasi A�shtA� bA�rA� edhe njA� prezantim i secilA�s qendA�r ditore, subjekte tA� studimit.

NA� kapitullin e tretA� janA� paqyruar punime individuale tA� disa fA�mijA�ve mbi mA�nyrA�n se si e shohin ata varfA�rinA�, si e mendojnA� ata jetA�n e tyre nA� kushte tA� tjera. A�do punim A�shtA� i shoqA�ruar me analizA�n pA�rkatA�se.

Por fA�mijA�t nuk flasin vetA�m me fjalA�. ShumA� nga ajo qA� kanA� brenda ata e shprehin edhe me anA� tA� imazheve e vizatimeve. NA� vazhdim tA� kapitullit gjendet njA� analizA� e detajuar e pA�rpunuar nga njA� psikolog, mbi shumA� punime tA� kryera nga fA�mijA�t e qendrave, e shoqA�ruar me grafikA�t pA�rkatA�s.

SA� fundi, si A�do studim, A�shtA� bA�rA� njA� pA�rmbledhje e pA�rfundimeve tA� gjeturaA� dhe rekomandimeve tA� studimit, tA� cilA�t, nA� tA� njA�jtA�n kohA� shA�nojnA� edhe pikA�n e nisjes sA� punA�s nA� fazat nA� vazhdim pA�r pA�rmirA�simin e situatA�s sA� fA�mijA�ve.

Kjo A�shtA� ajo qA� kemi dashur, duke realizuar kA�tA� studim, por mbi tA� gjitha A�shtA� ajo qA� shpresojmA� me tA� gjitha forcat tona pA�r kA�ta fA�mijA�t tanA� qA� jeta I ka vendosur nA� kushte jo tA� lehta jetese.

Karitasi Famullitar
a�?a��Dashuria pA�r tA� afA�rmin e rrA�njosur nA� dashurinA� e Zotit A�shtA� mbi tA� gjitha detyrA� e A�do besimtari, por A�shtA� edhe njA� detyrA� pA�r tA� gjithA� komunitetin kishtar dhe kjo nA� tA� gjitha nivelet e tij: e komunitetit lokal tA� KishA�s nA� veA�anti deri tek Kisha universale nA� gjithA�sinA� e saja��a�� (Kfr. DKE, 20)
Karitasi famullitarA� shtA� organizmi baritor i krijuar pA�r tA� animuar famullinA�, me objektivin pA�r tA� ndihmuar tA� gjithA� pA�r tA� jetuar dA�shminA�, jo vetA�m si fakt privat, por si njA� pA�rvojA� komunitare, themeluar nga Kisha. Ideja vetA� e Karitasit famullitar kA�rkon, mbi tA� gjitha, njA� famulli a�?komunitet besimi, lutjeje dhe dashuriea�?. Kjo nuk do tA� thotA� qA� nuk mund tA� ketA� Karitas aty ku nuk ka a�?komuniteta�?, por ka tA� bA�jA� mA� tepA�r me investimin, me energjitA� e pakta a po tA� shumta tA� Karitasit famullitar nA�n dA�rtimin e a�?komunitet besimi, lutjeje dhe dashuriea�?. Sikur dA�shmia komunitare e bamirA�sisA� tA� ishte sA� bashku pika e mbA�rritjes pA�r ta��u arritur ose mjeti, (ose tA� paktA�n njA� nga mjetet), pA�r tA� ndA�rtuar bashkA�sinA�. NjA� ushtrim qA� duhet praktikuar nA� mA�nyrA� tA� vazhdueshme.
A�farA� pritet nga Karitasi famullitar?
A�do famulli, qA� A�shtA� fytyrA� e KishA�s, e konkretizon misionin e saj rreth:
a�? shpalljen e fjalA�s
a�? festimin e hirit
a�? dhe dA�shminA� e dashurisA�
EshtA� eksperiencA� e pA�rbashkA�t qA� kanA� njerA�zit, nA� famulli, njA� apo disa persona qA� pA�rkrah priftit nA� kujdesin dhe realizimin e kA�tyre tre koordinatave. JanA� a�?operatorA�ta�? baritorA�, ata qA� a�?bA�jnA�a�? (operojnA�) konkretisht diA�ka. Pas KA�shillit tA� Vatikanit II, baritorja pasurohet nga njA� figurA� e re: ai qA� a�?bA�n qA� tA� bA�jnA� tA� tjerA�ta�? ose mA� mirA� a�?bA�n, qA�t a��i vA�rA� tA� tjerA�t nA� kushte pA�r tA� bA�rA�a�?. A�shtA� a�?animatori baritora�?.
Karitasi famullitar, kryesuar nga famullitari, A�shtA� i formuar nga figura tA� tilla tA� tipit: njA� grup personash (por nA� komunitete tA� vogla mund tA� flitete dhe pA�r njA� person) qA� ndihmon famullitarin nA� planin e animacionit tA� dA�shmisA� tA� bamirA�sisA� mA� shumA� se nA� atA� operativ nA� shA�rbim tA� tA� varfA�rve. Objektivi kryesor A�shtA� tA� nisesh nga fakte konkrete:
a�? nevoja,
a�? burime,
a�? urgjenca,
a�? dhe tA� realizojA� rrugetime edukative tA� finalizuara nA� ndryshime konkrete nA� stilet e jetA�s sA� zakonshme tA� individA�ve dhe tA� komuniteteve/grupeve, nA� fushA�n kishtare e civile (animacion).

Si tA� punosh me njA� objektiv kaq tA� lartA�?
Eksperienca A�shtA� reflektimi i nisur nA� vitet e fundit qA� A�on nA� pA�rcaktimin e disa gurA�ve themeli mbi tA� cilat tA� themelohet puna e A�do karitasi edhe nA� famulli:

pA�rcaktimi i marrA�sit/protagonist nA� shA�rbimin e animacionit: tA� varfA�rit, Kisha dhe territori/bota

njA� metodA� pune e bazuar nA� dA�gjim, nA�vA�zhgim dhe nA� aftA�sinA� dalluese, finalizuar nA� animacion

kapaciteti pA�r tA� gjetur, midis tA� gjitha veprimeve tA� mundshme, ato qA� janA� nA� gjendje tA� lidhin urgjenca dhe pA�rditshmA�ri, qA� do tA� thotA� tA� ndA�rhyhet nA� mA�nyrA� tA� menjA�hershme e pA�r tA� A�uar nA� njA� ndryshim nA� tA� ardhmen

zgjedhja pA�r tA� ndA�rtuar dhe propozuar rrugA�time edukative, nA�gradA� qA� tA� ndikojA� konkretisht nA� jetA�t e njerA�zve dhe tA� komunitetit

pA�rqA�ndrimi nA� animimin dhe nA� metodat baritore tA� mandatit tA� Karitasit, tA� zmadhosh pritshmA�ritA� nA� planin operativ, jep mundA�sinA� tA� ndA�rtojA� organizmin baritor nga madhA�sitA� dhe tA� situatave nA� famulli. NA� fakt nA� A�do kontekst, edhe pse me modalitete tA� ndryshme, A�shtA� e mundur tA� promovosh kujdesin e marrA�dhA�nieve, njohjen e kontekstit, mundA�sinA� pA�r tA� zgjedhur sA�bashku si tA� reagojmA�, nA� dritA�n e misionit tA� KishA�s nA� BotA�.