Social

Programi “ Formim për operatorët Caritas”

Për arsye se territori i Administratës Apostolike të Jugut ka një shtrirje të gjerë, u vlerësua si e nevojshme një periudhë formimi relativisht e gjatë për operatorët që operojnë pranë Caritas dhe misioneve fetare. Programi i parë i formimit pati një kohështrirje prej një viti, ndersa një tjetër projekt parashikoi një periudhë kohore prej 3 vjetësh, në mënyrë që të mbulohet i gjithë territori.

Në projekt u trajtuan tema të tilla si identiteti Caritas, vullnetariati, puna në rrjet, qendrat e dëgjimit, si të shkruhet dhe menaxhohet një projekt etj. Takimet kanë qenë frekuentuar dhe vlerësuar shumë pozitivisht nga pjesëmarrësit dhe është parë nevoja e një formimi më kostant, edhe sepse territori i Jugut ka pak priftërinj të cilët mund të mëndojnë për formimin.

 

Programi rinor

Në kuadër të programit rinor, në bashkëpunim me Caritas Shqiptar, Caritas Gjermane dhe Qeverise Gjermane, ka lindur në Cërrik Qendra ditore “Balonat’’ . Qendra ka shërbyer si një vend takimi për fëmijët rom dhe egjiptianë, me qëllim integrimin dhe ndihmën në edukimin formal dhe jo formal të tyre. Gjatë kësaj kohe aktivitetet kryesore kanë qenë asistenca shkollore dhe animacioni.

Pas dy vjetësh pune dhe aktivitete shërbimet që ofrohen në qendër zgjerohen pasi falë financimit nga qeveria gjermane në qendër ngrihet një staf multidisiplinar ku përfshihet: koordinatori lokal që merret me koordinimin dhe menaxhimin e qendrës, doktoresha pediatre që ofron këshillimin mjekësor dhe kuron anën shëndetësore të fëmijëve, animatori i terrenit që merret me problemet e terrenit e komunitetit dhe mban lidhjet me institucionet, asistenti social që merret me kurimin e rasteve të veçanta, mësuesja që ndjek ecurinë shkollore të fëmijëve dhe animatorët e qendrës që organizojnë pjesën e animacionit.

Aktiviteti kryesor i përditshëm në qendër është asistenca shkollore në kryerjen e detyrave dhe animacioni. Ndërkohë që në raste të veçanta apo festash fëmijët e qendrës përgatisin spektakle apo fushata të ndryshme kundrejt komunitetit. Shpesh me fëmijët organizohen ekskursione apo aktivitete të përbashkëta me qendra të tjera.

Ne interes së ecurisë sa më të mirë të fëmijëve, në qendër shpesh organizohen takime formimi me prindërit e fëmijëve, për të cilët qendra është bërë edhe një pikë referimi.

Një pikë e fortë e qendrës “Balonat” është dhe bashkëpunimi mjaft i mirë edhe me institucionet, si me shkollën, spitalin, bashkinë e qytetit etj.

 

Fuqizimi i Caritas Shqipëria e Jugut

Programi i Fuqizimit të Caritas jug, ka pasur qëllim të promovojë e të krijojë  në zonën e ndërhyrjes në jugun e Shqipërisë një mentalitet Caritas, duke favorizuar koordinimin ndërmjet realiteteve të ndryshme fetare të pranishme në brendësi të zonës jugore.  Kjo nëpërmjet objektivit specifik të promovimit të vullnetariatit dhe të qytetarisë aktive nëpermjet një vepre shenjë që t’i ofrojë komuniteteve vendore një mundësi për të vepruar në mënyrë te koordinuar dhe të hapë një debat lokal mbi probleme të një interesi të përbashkët. Në kuadër të programit në një pjesë të Shqipërisë së jugut, me pjesëmarrjen e 8 qendrave janë zhvilluar takime formimi dhe shkëmbimi me operatorët e vullnetarët  vullnetarët që operojnë pranë misioneve si dhe u dha një shtysë në lindjen e disa qendrave ditore dhe në mbështetjen e atyre ekzistuese pranë këtyre misioneve.

Promovimi e rolit të gruas

Caritas Jug në bashkëpunim me Caritas Shqiptar dhe Secours Catolique ka aktivuar programe për të ndihmuar gratë, mbi të gjitha në fshat, të forcojnë pozitën e tyre brenda familjes dhe shoqërisë. Programi parashikon aktivitete kulturore, solidariteti dhe aksionesh komunitare në favor të komunitetit.

Në kuadër të kësaj inisiative, në bashkëpunim me ‘’Bijat e Dashurisë të shën Vincenzo de Paolit’  të Provincës së Napolit’  ka lindur edhe programi Më jep një mundësi’’,  i cili është zbatuar në vitin 2013  . Objektivi i këtij programi ishte t’i japë një shpresë ndryshimi cilësisë së jetës një grupi grash, shtëpiake, t’i ofrojë atyre mundësinë për të mësuar një zanat duke frekuentuar një kurs profesional me shpresën për të punuar  për të mbajtur familjen e për të qenë të pavarura ekonomikisht.

 

 BINJAKËZIM

Program binjakëzimi  ndërmjet  Shkollës fillore Shën Stefano, Lecco –Shkolla Osman Gjini, Mollas

Propozim i një programi formimi në favor të mësuesve të shkollës fillore të fshatit Mollas me qëllimin për të pasuruar aftësitë e tyre dhe metodologjinë didaktike për të inkurajuar tek nxënësit e tyre proçese ndryshimi pozitiv.

Laboratoret, qe i dedikohen gjuhës ekstraverbale, përfaqesojne momnte rëndësie për të gjithë nxnësit, por mbi të gjitha karakterizojne aktivitetet e predispozuara apostafat për fëmijët me aftësi ndryshe.

Në këto  fusha mësimi ata eksperimentojnë dhe operojnë me grupe moshatarësh duke zhvilluar dhe rafinuar aftësinë dhe mundësitë komunikative në respektin e mireqënies psiko-fizike të secilit…

Si përmbledhje laboratori promovon qendrimin se bashku, favorizon kulturën e përkatesisë, lejon zhvillimin e inteligjencës multiple, forcon e konsolidon fitimin e njohurive.

Programi mbi FUQIZIMIN DHE QENDRUESHMERINE FINANCIARE TE CARITAS-EVE DIOQEZANE”

Qysh prej fillimit te ketij viti ka filluar ne Dioqezen e Jugut projekti mbiFUQIZIMIN DHE QENDRUESHMERINFINANCIARE TE CARITAS-EVE DIOQEZANE” Projekti eshte I mundesuar nga “Renovabis” ne bashkepunim me Caritas Shqiptar, i cili luan dhe rolin e shoqeruesit per Carita-et Dioqezane gjate implementimit te projektit.

Qellimi kryesor i projektit eshte te rritet efektiviteti dhe qendrueshmeria e Caritase-eve Dioqezane permes rritjes se performances organizative dhe kuptueshmerise mbi identitetin e Caritas. Ndersa objektivat e tij jane:

Rritje e kapaciteteve menaxhuese te stafit te Caritaseve Dioqezane, ne zhvillimin e programeve eficente ne ndihme te varferve dhe grupeve te perjashtuara

  • Ndertimi i kapaciteteve te vullnetareve  dhe bashkepunetoreve dioqezan ne mobilizimin e komunitetit si dhe rritjen e dukshmerise se sherbimeve te Caritas

  • Rritje e qendrueshmerise financiare duke zhvilluar fushata sensibilizuese dhe lobuese.

Me synim te rritjes se kapaciteteve te stafeve dioqezanr jane zhvilluar disa trajnime me tema si”Organizimi i komunitetit” dhe “Menaxhimi financiar dhe plani strategjik”

 

Trajnim mbi organizimin e komunitetit

Ne datat 23-24 Tetor, 2015 eshte zhvilluar ne Lumas trajnimi mbi Organizimin e komunitetit per Dioqezen e Jugut. Trajnimi eshte zhvilluar nga Paul Cromwell,nje ekspert me shume vite pervoje ne kete fushe. Ne trajnim kane marre pjese 48 persona nga 7 zona te Dioqezes Jug, perkatesisht Mollas, Cerrik, Lumas, Gostime, Gramsh, Elbasan dhe Kucove.

Gjate trajnimit eshte diskutuar dhe praktikuar metodologjia e leximit te nevojave ne territor dhe eshte ne punen ne grupe jane listuar disa nga nevojat kryesore te zonave ku jetojne.

Gjithashtu ne trajnim jane planifikuar hapat e radhes per vazhdimin e ketij procesi ne te gjitha zonat qe kane pranuar te bejne organizim komuniteti.Ne vazhdimesi eshte planifikuar takimi I radhes me 21 tetor me te gjithe pjesemarresit per bashkendarjen e veshtiresive dhe hapave qe jane ndermarre deri ne kete moment.