Social

Programi a�? Formim pA�r operatorA�t Caritasa�?

PA�r arsye se territori i AdministratA�s Apostolike tA� Jugut ka njA� shtrirje tA� gjerA�, u vlerA�sua si e nevojshme njA� periudhA� formimi relativisht e gjatA� pA�r operatorA�t qA� operojnA� pranA� Caritas dhe misioneve fetare. Programi i parA� i formimit pati njA� kohA�shtrirje prej njA� viti, ndersa njA� tjetA�r projekt parashikoi njA� periudhA� kohore prej 3 vjetA�sh, nA� mA�nyrA� qA� tA� mbulohet i gjithA� territori.

NA� projekt u trajtuan tema tA� tilla si identiteti Caritas, vullnetariati, puna nA� rrjet, qendrat e dA�gjimit, si tA� shkruhet dhe menaxhohet njA� projekt etj. Takimet kanA� qenA� frekuentuar dhe vlerA�suar shumA� pozitivisht nga pjesA�marrA�sit dhe A�shtA� parA� nevoja e njA� formimi mA� kostant, edhe sepse territori i Jugut ka pak priftA�rinj tA� cilA�t mund tA� mA�ndojnA� pA�r formimin.

A�

Programi rinor

NA� kuadA�r tA� programit rinor, nA� bashkA�punim me Caritas Shqiptar, Caritas Gjermane dhe Qeverise Gjermane, ka lindur nA� CA�rrik Qendra ditore a�?Balonata��a�� . Qendra ka shA�rbyer si njA� vend takimi pA�r fA�mijA�t rom dhe egjiptianA�, me qA�llim integrimin dhe ndihmA�n nA� edukimin formal dhe jo formal tA� tyre. GjatA� kA�saj kohe aktivitetet kryesore kanA� qenA� asistenca shkollore dhe animacioni.

Pas dy vjetA�sh pune dhe aktivitete shA�rbimet qA� ofrohen nA� qendA�r zgjerohen pasi falA� financimit nga qeveria gjermane nA� qendA�r ngrihet njA� staf multidisiplinar ku pA�rfshihet: koordinatori lokal qA� merret me koordinimin dhe menaxhimin e qendrA�s, doktoresha pediatre qA� ofron kA�shillimin mjekA�sor dhe kuron anA�n shA�ndetA�sore tA� fA�mijA�ve, animatori i terrenit qA� merret me problemet e terrenit e komunitetit dhe mban lidhjet me institucionet, asistenti social qA� merret me kurimin e rasteve tA� veA�anta, mA�suesja qA� ndjek ecurinA� shkollore tA� fA�mijA�ve dhe animatorA�t e qendrA�s qA� organizojnA� pjesA�n e animacionit.

Aktiviteti kryesor i pA�rditshA�m nA� qendA�r A�shtA� asistenca shkollore nA� kryerjen e detyrave dhe animacioni. NdA�rkohA� qA� nA� raste tA� veA�anta apo festash fA�mijA�t e qendrA�s pA�rgatisin spektakle apo fushata tA� ndryshme kundrejt komunitetit. Shpesh me fA�mijA�t organizohen ekskursione apo aktivitete tA� pA�rbashkA�ta me qendra tA� tjera.

Ne interes sA� ecurisA� sa mA� tA� mirA� tA� fA�mijA�ve, nA� qendA�r shpesh organizohen takime formimi me prindA�rit e fA�mijA�ve, pA�r tA� cilA�t qendra A�shtA� bA�rA� edhe njA� pikA� referimi.

NjA� pikA� e fortA� e qendrA�s a�?Balonata�? A�shtA� dhe bashkA�punimi mjaft i mirA� edhe me institucionet, si me shkollA�n, spitalin, bashkinA� e qytetit etj.

A�

Fuqizimi i Caritas ShqipA�ria e Jugut

Programi i Fuqizimit tA� Caritas jug, ka pasur qA�llim tA� promovojA� e tA� krijojA�A� nA� zonA�n e ndA�rhyrjes nA� jugun e ShqipA�risA� njA� mentalitet Caritas, duke favorizuar koordinimin ndA�rmjet realiteteve tA� ndryshme fetare tA� pranishme nA� brendA�si tA� zonA�s jugore.A� Kjo nA�pA�rmjet objektivit specifik tA� promovimit tA� vullnetariatit dhe tA� qytetarisA� aktive nA�permjet njA� vepre shenjA� qA� ta��i ofrojA� komuniteteve vendore njA� mundA�si pA�r tA� vepruar nA� mA�nyrA� te koordinuar dhe tA� hapA� njA� debat lokal mbi probleme tA� njA� interesi tA� pA�rbashkA�t. NA� kuadA�r tA� programit nA� njA� pjesA� tA� ShqipA�risA� sA� jugut, me pjesA�marrjen e 8 qendrave janA� zhvilluar takime formimi dhe shkA�mbimi me operatorA�t e vullnetarA�tA� vullnetarA�t qA� operojnA� pranA� misioneve si dhe u dha njA� shtysA� nA� lindjen e disa qendrave ditore dhe nA� mbA�shtetjen e atyre ekzistuese pranA� kA�tyre misioneve.

Promovimi e rolit tA� gruas

Caritas Jug nA� bashkA�punim me Caritas Shqiptar dhe Secours Catolique ka aktivuar programe pA�r tA� ndihmuar gratA�, mbi tA� gjitha nA� fshat, tA� forcojnA� pozitA�n e tyre brenda familjes dhe shoqA�risA�. Programi parashikon aktivitete kulturore, solidariteti dhe aksionesh komunitare nA� favor tA� komunitetit.

NA� kuadA�r tA� kA�saj inisiative, nA� bashkA�punim me a�?a��Bijat e DashurisA� tA� shA�n Vincenzo de Paolita��A� tA� ProvincA�s sA� Napolita�� A�ka lindur edhe programi MA� jep njA� mundA�sia��a��, A�i cili A�shtA� zbatuar nA� vitin 2013 A�. Objektivi i kA�tij programi ishte ta��i japA� njA� shpresA� ndryshimi cilA�sisA� sA� jetA�s njA� grupi grash, shtA�piake, ta��i ofrojA� atyre mundA�sinA� pA�r tA� mA�suar njA� zanat duke frekuentuar njA� kurs profesional me shpresA�n pA�r tA� punuarA� pA�r tA� mbajtur familjen e pA�r tA� qenA� tA� pavarura ekonomikisht.

A�

A�BINJAKA�ZIM

Program binjakA�zimiA� ndA�rmjet A�ShkollA�s fillore ShA�n Stefano, Lecco a��Shkolla Osman Gjini, Mollas

Propozim i njA� programi formimi nA� favor tA� mA�suesve tA� shkollA�s fillore tA� fshatit Mollas me qA�llimin pA�r tA� pasuruar aftA�sitA� e tyre dhe metodologjinA� didaktike pA�r tA� inkurajuar tek nxA�nA�sit e tyre proA�ese ndryshimi pozitiv.

Laboratoret, qe i dedikohen gjuhA�s ekstraverbale, pA�rfaqesojne momnte rA�ndA�sie pA�r tA� gjithA� nxnA�sit, por mbi tA� gjitha karakterizojne aktivitetet e predispozuara apostafat pA�r fA�mijA�t me aftA�si ndryshe.

NA� kA�toA� fusha mA�simi ata eksperimentojnA� dhe operojnA� me grupe moshatarA�sh duke zhvilluar dhe rafinuar aftA�sinA� dhe mundA�sitA� komunikative nA� respektin e mireqA�nies psiko-fizike tA� secilit…

Si pA�rmbledhje laboratori promovon qendrimin se bashku, favorizon kulturA�n e pA�rkatesisA�, lejon zhvillimin e inteligjencA�s multiple, forcon e konsolidon fitimin e njohurive.

Programi mbi a�?FUQIZIMIN DHE QENDRUESHMERINE FINANCIARE TE CARITAS-EVE DIOQEZANEa�?

Qysh prej fillimit te ketij viti ka filluar ne Dioqezen e Jugut projekti mbi a�?FUQIZIMIN DHE QENDRUESHMERINFINANCIARE TE CARITAS-EVE DIOQEZANEa�? Projekti eshte I mundesuar nga a�?Renovabisa�? ne bashkepunim me Caritas Shqiptar, i cili luan dhe rolin e shoqeruesit per Carita-et Dioqezane gjate implementimit te projektit.

Qellimi kryesor i projektit eshte te rritet efektiviteti dhe qendrueshmeria e Caritase-eve Dioqezane permes rritjes se performances organizative dhe kuptueshmerise mbi identitetin e Caritas. Ndersa objektivat e tij jane:

Rritje e kapaciteteve menaxhuese te stafit te Caritaseve Dioqezane, ne zhvillimin e programeve eficente ne ndihme te varferve dhe grupeve te perjashtuara

  • Ndertimi i kapaciteteve te vullnetareveA� dhe bashkepunetoreve dioqezan ne mobilizimin e komunitetit si dhe rritjen e dukshmerise se sherbimeve te Caritas

  • Rritje e qendrueshmerise financiare duke zhvilluar fushata sensibilizuese dhe lobuese.

Me synim te rritjes se kapaciteteve te stafeve dioqezanr jane zhvilluar disa trajnime me tema sia�?Organizimi i komunitetita�? dhe a�?Menaxhimi financiar dhe plani strategjika�?

A�

Trajnim mbi organizimin e komunitetit

Ne datat 23-24 Tetor, 2015 eshte zhvilluar ne Lumas trajnimi mbi Organizimin e komunitetit per Dioqezen e Jugut. Trajnimi eshte zhvilluar nga Paul Cromwell,nje ekspert me shume vite pervoje ne kete fushe. Ne trajnim kane marre pjese 48 persona nga 7 zona te Dioqezes Jug, perkatesisht Mollas, Cerrik, Lumas, Gostime, Gramsh, Elbasan dhe Kucove.

Gjate trajnimit eshte diskutuar dhe praktikuar metodologjia e leximit te nevojave ne territor dhe eshte ne punen ne grupe jane listuar disa nga nevojat kryesore te zonave ku jetojne.

Gjithashtu ne trajnim jane planifikuar hapat e radhes per vazhdimin e ketij procesi ne te gjitha zonat qe kane pranuar te bejne organizim komuniteti.Ne vazhdimesi eshte planifikuar takimi I radhes me 21 tetor me te gjithe pjesemarresit per bashkendarjen e veshtiresive dhe hapave qe jane ndermarre deri ne kete moment.